Covid Care Pro

Privacyverklaring

Covid Care Pro respecteert de privacy van haar klanten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van Autoriteit Persoonsgegevens: Autoriteitpersoonsgegevens.nl.

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

Covid Care Pro is onderdeel van de C-Groep B.V. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook:”Beheerder”): C-Groep B.V., gevestigd te Postbus 170, 8250 AD Dronten, kvk nummer 80005136.

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens

1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door C-Groep B.V.. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online een identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

2. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van u:

  • Naam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • E-mailadres
  • BSN nummer
  • Paspoort nummer

Artikel 3 – Doel van de verwerking

We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:

  • Het onderhouden van een relatie met u
  • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen

Artikel 4 – Registratie persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektrisch) register.

Artikel 5 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

1. op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn/haar persoonsgegevens of beperking van de hem/haar betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via directie@c-groep.com

2. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. na ontvangst van het ingediende verzoek ontvangt u binnen 1 maand antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn met 2 maanden worden verlengd, indien dat nodig blijkt.

Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Artikel 7 – Commerciële aanbiedingen

1. U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder, wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: directie@convad.nl.

2. Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden.

Artikel 8 – Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 9 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijk uitzondering van toepassing is.

Artikel 10 – Contact

Voor verzoeken, vragen, opmerkingen, productinformatie of andere informatie, kunt u zich richten tot de directie van de C-Groep. U kunt hen bereiken via de mail directie@c-groep.com of via telefoonnummer +31 88 1050888.

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 1 januari 2020 tot nader order.